cropped-ngochan2.jpg
Page 1 of 111:1 2 3 4 » Last »
Lời sống hôm nay: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Mc 6, 17-29
Lm Huỳnh Công Hạnh