cropped-ngochan2.jpg
Page 1 of 123:1 2 3 4 » Last »
Lời sống hôm nay: "Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người"(Mc 3, 7-12)
Lm Huỳnh Công Hạnh